ЕЛЕКТОРОННИЙ ДОГОВІР
                 про нерозголошення конфіденційної інформації
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є врегулювання правовідносин між Замовником та Виконавцем стосовно дотримання останнім режиму нерозголошення конфіденційної інформації, яка надається Виконавцю з метою виконання послуг перекладу.
1.2. В разі розголошення конфіденційної інформації Виконавець повинен не пізніше наступного робочого дня за днем надання (відправлення, вилучення) відповідної інформації, направити Замовнику письмове повідомлення або звернутися особисто.
2. ВИКОРИСТАНІ ТЕРМІНИ
2.1. Замовник – ФОП Некрасов В.В.
2.2. Виконавець – физична особа перекладач, ФОП, або юридична особа, яка узяла на себе відповідальність що до виконання робіт з перекладу, редагування, коректури або верстки документів.
2.1. Електронний договір – договір, укладений за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, має юридичне значення (силу) договору, укладеного в письмовій формі.
2.2. Конфіденційна інформація – це будь-яка інформація, відомості професійного, виробничого, ділового та іншого характеру, що передана Замовником Виконавцю у письмовій, усній формі, на паперових носіях, у електронній формі на носіях інформації, або за допомогою захищеного веб-сайту з обмеженим доступом.
2.3. Клієнт Замовника – фізична чи юридична особа, яка є споживачем послуг Замовника.
У відповідності із главою 46 Цивільного кодексу України до Конфіденційної інформації належить:
2.2.1 комерційна, фінансова та технічна інформація, данні та інформація, що стосуються поточної або майбутньої господарської діяльності, пропозиції та інші об’єкти інтелектуальної власності, схеми чи малюнки продукту, описовий матеріал, технічні характеристики, програмне забезпечення, інформацію про Клієнтів Замовника, ідентифікаційні коди (коди ЄДРПОУ) Клієнтів Замовника, місцезнаходження, юридичні адреси та телефони для зв’язку, умов співпраці, інформацію відносно напрямків діяльності, плани щодо співпраці з третіми особами, маркетингових планів;
2.2.2 усі документи, які надаються Замовником для перекладу у повному обсязі (їх копії, в тому числі скановані копії та фотографічне зображення/відтворення, надіслані електронною поштою) або у інший спосіб;
2.2.3. зміст та умови цього Договору та інших договорів, укладених між Сторонами або таких, що будуть укладені в майбутньому;
2.2.4. перелік документів та інша інформація, які будуть визначені Замовником додатково, як такі, що відносяться до конфіденційної інформації.
До неконфіденційної інформації належить:
2.2.5. інформація, яка є загальновідомою або стала відомою широкому колу осіб без будь-якого порушення сторонами даного Договору.
3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець зобов’язаний:
3.1. Виконавець зобов’язується не розголошувати у будь-який спосіб конфіденційну інформацію будь-якій іншій фізичній або юридичній особі, підприємству, організації та установі, не використовувати конфіденційну інформацію для власної користі та/або на користь інших фізичних та/або юридичних осіб без попереднього письмового дозволу Замовника на таке розкриття.
3.2. Виконавець належним чином зберігає отриману конфіденційну інформацію задля уникнення її розголошення або використання будь-якою іншою фізичною або юридичною особою, підприємством, організацією та установою.
3.3. Виконавець несе персональну відповідальність за недотримання порядку використання або розголошення конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
3.4. Виконавець вживає всі належні заходи для охорони конфіденційної інформації, не розголошує, не оприлюднює її у будь-якій спосіб, а при виникненні загрози такого посягання негайно повідомляє про це Замовника.
3.5. Виконавець не вчиняє жодних дій, що можуть привести до несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації третіх осіб та зобов’язується не використовувати конфіденційну інформацію у будь-яких цілях, крім передбачених угодами, даним договором та домовленостями Сторін.
3.6. Виконавець без попередньої письмової згоди Замовника не дублює матеріали та документи, що стосуються конфіденційної інформації, не здійснює будь-яке копіювання, фотографування та інше відтворення/множення інформації, та/або документів, наданої Замовником для перекладу.
3.7.Виконавець обов’язується протягом п’яти років після припинення дії електронного договору не розголошувати інформацію, яку він отримав у зв’язку з виконанням послуг перекладу.
3.8.Виконавець обов’язується протягом п’яти років після припинення дії електронного договору не співпрацювати з Клієнтом Замовника.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ:
4.1. Виконавець несе відповідальність за:
а) навмисне або ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації;
б) використання конфіденційної інформації Виконавцем для власного збагачення та (або) при розголошенні третім особам;
в) невиконання та недотримання вимог і зобов’язань, встановлених у пунктах 3.1. -3.8. цього Договору.
4.2. У разі розголошення або використання конфіденційної інформації та порушення Виконавцем пунктів 3.1.-3.6. цього Договору, Виконавець має сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 10,0% (десяти відсотків) від визначеної Замовником вартості послуг перекладу, але в будь-якому випадку не менше 10 000,00 (десяти тисяч ) гривень. Крім того, Виконавець зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі збитки, понесені Замовником через розголошення конфіденційної інформації та втрачену вигоду. Втрачена вигода – це потенційний прибуток, реально не отриманий Замовником у наслідок порушення Виконавцем умов цього Договору.
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його прийняття чи підписання Сторонами та діє протягом семи років з моменту його укладення.
5.2. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання Замовником, який направив пропозицію Виконавцю укласти електронний договір про нерозголошення конфіденційної інформації, відповіді про прийняття та підписання в порядку, визначеному ч. 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію». Договір, укладений за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, має юридичне значення (силу) договору, укладеного в письмовій формі.
Підтвердженням укладеного електронного договору є :
а) зміст зафіксований в одному або кількох електронних документах (листах);
б) воля сторін на його вчинення виражена за допомогою електронного засобу зв’язку;
в) електронна згода Виконавця зі змістом цього документа, або підписаний сторонами у порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.2. Всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або у зв’язку з
ним, у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
5.3. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можлива тільки за згодою
Сторін.